โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านหนองแก เพื่อมุ่งเน้นนโยบายทางการศึกษาการอ่านออก เขียนได้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำโดยนายปราโมทย์ บุญสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านหนองแก เพื่อมุ่งเน้นนโยบายทางการศึกษาการอ่านออก เขียนได้ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพชุมชน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด